La regulació del procés successori, un dels principals reptes de les empreses familiars

Blog > Empreses > La regulació del procés successori, un dels principals reptes de les empreses familiars

A Espanya el 90% de les companyies són Pimes, és a dir, petites i mitjanes empreses familiars. La seva vida mitjana és de 33 anys i són responsables del 67% de l’ocupació privada; estant presents en un ampli ventall d’activitats. Ara bé, quan arriba el moment de traspassar el negoci de pares a fills, habitualment, es transforma en tot un repte.

En aquest sentit, comptar amb una planificació és clau perquè el procés successori sigui satisfactori i s’evitin incidents. Tenint en compte la particular idiosincràsia d’aquestes empreses, si no es planifica o es fa d’una manera ineficient, es poden produir tota una sèrie d’errors que acabin provocant la desaparició de la Pime i malauradament, una inevitable crisi en la pròpia família.

La manera més efectiva d’organitzar aquest traspàs és aprovant un protocol familiar, és a dir, un conveni consensuat entre els membres, en el qual es recullin les atribucions de cada integrant; la manera d’incorporar-se a l’empresa per part de nous membres; la formació necessària i les possibles transmissions de participacions socials o accions, entre altres aspectes.

Què hauria d’incloure aquest protocol familiar per culminar un procés de successió amb èxit?

Més enllà del marc legal establert pel Reial decret 171/2009 de 9 de febrer, el qual regeix la publicitat dels protocols familiars; la regulació relativa a aquests processos és bastant escassa. Per això, aprofitem per recordar-te quines són les clàusules que s’haurien d’incloure en aquest tipus de documents:

 • Drets i obligacions dels membres de la família amb l’empresa. Ens referim a drets de tipus econòmic, règim successori i condicions per disposar de les participacions o accions de la companyia.
 • Política de contractació i retribució dels membres de la família a la societat, tant per a càrrecs directius com per a empleats.
 • Creació i funcionament dels òrgans socials. Establir les funcions d’òrgans com l’assemblea familiar, el consell de família o el Comitè de Seguiment del Protocol; els quals no constitueixen òrgans de govern de l’entitat, però serveixen d’enllaç amb la mateixa.
 • Règim de contractació d’un assessor extern, amb la finalitat d’ajudar i intervenir en la resolució de conflictes entre els membres de la família.
 • Mecanismes de resolució de conflictes i règim sancionador. És a dir, un arbitratge o tècniques com la mediació, per tal d’evitar possibles litigis i judicis als tribunals.

En definitiva, la successió acostuma a comportar diferents problemàtiques en l’àmbit familiar, patrimonial i empresarial. Per això, la planificació i la definició d’un document marc imparcial, on quedi palès com actuar en aquests casos, també és fonamental per solucionar els punts més conflictius d’aquests processos. Com per exemple:

 • La superposició entre família i empresa. Ens referim a companyies, en les quals, els seus membres desenvolupen dobles rols i no hi ha separació entre ambdues vessants.
 • El xoc generacional. En moltes empreses, quan es produeix un relleu en la direcció, les idees de les generacions més joves topen amb la visió tradicional de les fundadores.
 • Les preferències. El fet de no diferenciar entre els afectes i el bé del negoci, quan cal atribuir sous o llocs.
 • La falta de flexibilitat i excessiu personalisme. Especialment, en els càrrecs directius de les Pimes.
 • La dificultat específica de la delegació de funcions.
 • L’absència de regles o de procediments per al tractament de situacions problemàtiques.
 • Les responsabilitats confuses. Sovint, se superposen els rols i la seva atribució de funcions està indefinida o bé, definida de manera poc clara.
Cobertis
El autorr Cobertis
No hay comentarios para leer

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *